Anna

Anna Potsiluyko, find her
art work at Begijnenvest92
and Kavka Oudaan during
To Be Antwerp 2021.

Instagram: @anna.potsi

Stel jezelf alvast even voor: Wie is Anna Potsiluyko?

Ik ben een pas afgestudeerde master in beeldende kunsten, die parttime als florist werkt. Met bloemen werken is ook een echte passie geworden, maar is wel zwaar werk. Op termijn zou ik meer groot werk willen maken en me meer met keramiek bezig houden.

Wat beschouw je als thuis? (refererend naar het feit dat je net afgestudeerd bent van Sint-Lucas in Antwerpen en je beweegt tussen werkruimte/woonruimte/…) 

Ik woon sinds kort terug bij de mama. Wat eigenlijk wel een opluchting is na een vreemde periode cohousen in een groot huis in centrum Antwerpen. Hierdoor heb ik het privilege om op huur te besparen en met 3 andere kunstenaars een atelier te huren in Hoboken. Zo hoop ik dat mijn creatieve chaos op één plek kan blijven en ik me meer vrij kan voelen in het maakprocess. 

Hoe ben je op de academie terecht gekomen? Wat was je traject?

Voor ik aan de academie studeerde heb ik nog andere richtingen uitgeprobeerd. Ik durfde in het begin niet volledig voor kunst te gaan en dat was achteraf gezien een grote fout. Uiteindelijk heb ik de richting grafisch ontwerp gekozen, omdat deze me verschillende disciplines kon tonen. Met mijn masterproef heb ik toch besloten om voor installatie als medium te gaan omdat manueel werken me het meeste voldoening geeft.

 Wat was het verhaal achter je masterproject? 

Het begon met research over body dismorphia en plastische chirurgie. Daardoor kwam ik op fenomeen van bimbofication, dit fascineerde me want deze personen gebruiken chirurgie niet om erbij te horen, maar juist om op te vallen en zich van de massa te scheiden. Die mentaliteit is veel inspirerender dan de norm om ons te schamen en ons lichaam te verbergen. Dit gaat in principe ook helemaal niet tegen de natuur in als je naar de dieren en planten wereld kijkt. Overal zie je felle kleuren en uitbundige vormen die ervoor dienen om alle aandacht naar zich te trekken. Enkel zijn wij als mens wat flets en personen die de vrouwelijk ornamenten gebruiken maken het visueel zoveel interessanter.

Wat zijn de uitgangspunten van je werk?

Deepdiven op het internet vind ik super. Ik beland op de zotste plekken, vind interessante mensen en maak onverwachte connecties tussen verschillende thema’s. Boeken met illustraties over ornamenten, planten, micro organismen zijn een grote inspiratie geweest mijn praktijk.

Is er een persoon die je artistieke praktijk heeft beïnvloed? 

Ik denk dat de persoon bij wie ik altijd inspiratie kan vinden Louise Bourgeois is. Zij heeft een waaier aan thema’s en media die me aanspreken. Haar werk kan van humoristisch tot macaber gaan. Toch voelt het altijd vrouwelijk aan.

Hoe wil je dan dat mensen reageren  wanneer ze je werk observeren?

Mijn werk is op een manier een feministisch manifest, maar ik wil niet dat het de toeschouwer een zwaar gevoel geeft. Ik wil dat mijn werk een verering is van de vrouwelijke vorm en de mensen bevestiging geeft dat vrouw zijn een kracht met zich meedraagt die men niet mag onderschatten.

Kan je beschrijven waar je nu mee bezig bent?

Eind november heb ik een tentoonstelling in CC Factorij te Zaventem. Ik mag daar een kunstwerk creëren, waar kinderen mij bij zullen assisteren. We gaan samen een roze bloemenweide maken.

Heb je een favoriete artiest?

Op instagram volg ik een hele lijst aan inspirerende kunstenaars. Maar op Hockney zijn werk geraak ik niet makkelijk uitgekeken. Het is jeugdig, speels en grafisch.

Moest je 1 tip kunnen geven aan studenten die nu aan een kunstrichting beginnen, wat zou je dan zeggen? 

Run! Nee, grapje. Je moet goed luisteren naar wat leerkrachten zeggen, maar enkel de helft echt toepassen. Je moet nog steeds een eigen input hebben in je werk en er ook achter staan. Als je buikgevoel zegt dat er iets niet klopt, dan moet er iets veranderen. Punten zeggen ook niets, dus laat je niet gek maken door het puntensysteem.

Tell me a bit more about yourself! Who is Anna Potsiluyko?

I am a newly graduated master in visual arts, working part-time as a florist. Working with flowers has also become a real passion, but it’s hard work. In time I would like to make more big works and be more involved with ceramics.

What do you consider home (referring to the fact that you just graduated from the academy in Antwerp and are moving between workspace/living space/…)

I recently moved back in with my mom. Which is actually a relief after a strange period of cohousing in a big house in the center of Antwerp. Because of this, I have the privilege to save on rent and rent a studio with 3 other artists in Hoboken. This way I hope my creative chaos can stay in one place and I can feel more free in the creative process.

How did you end up at the academy in Antwerp? What has been your trajectory?

Before I studied at the academy I tried out other courses. In the beginning I didn’t dare to completely  go for art and in hindsight that was a big mistake. Eventually I chose the course graphic design, because it could introduce me to different disciplines. With my master’s thesis, I decided to go for installation as a medium because manual work gives me the most satisfaction.

What was the story behind your master project? How did you get here step by step?

It started with research about body dysmorphia and plastic surgery. I was fascinated by the phenomenon of bimbofication, because these people don’t use surgery to fit in, but to stand out from the crowd. That mentality is much more inspiring than being ashamed and hiding our bodies. This also doesn’t really go against nature at all if you look at the animal and plant world. Everywhere, you see bright colors and exuberant shapes that serve to draw all the attention to themselves. It’s just that we as humans are a bit bland and people who use female ornaments make it so much more visually interesting.

What are the starting points of your creative work/process?

I love deep diving into the internet. I end up in the craziest places, find interesting people and make unexpected connections between different themes. Books with illustrations on ornaments, plants, micro organisms have been a great inspiration in my practice.

Is there a person (e.g. an artist, or this could be anyone) who has influenced your practice?

I think the person I can always find inspiration from is Louise Bourgeois. She has a range of themes and mediums that appeal to me. Her work can go from humorous to macabre. Yet it always feels feminine.

How do you want people to react/feel when they observe your work?

My work is a feminist manifesto in a way, but I don’t want it to make the viewer feel heavy. I want my work to be a celebration of the female form and to give people confirmation that being a woman carries a power that should not be underestimated.

Can you describe what you are working on now?

At the end of November I have an exhibition in CC Factorij in Zaventem. I will be creating an artwork there where children will assist me. Together we are going to make a pink flower meadow.

Do you have a favorite artist?

On instagram I follow a whole list of inspiring artists. But I can’t get bored of Hockney’s work. It is youthful, playful and graphic.

If you could give 1 tip to students who are just now starting a visual arts education, what would you give them?

Run! No, just kidding. You should listen carefully to what teachers say, but only really apply half of it. You still have to have your own input into your work and stand behind it as well. If your gut feeling says something is not right, then something needs to change. Points don’t mean anything either, so don’t let the point system drive you crazy.