Arthur

Arthur Van De Velde

N. Vrouyr

Vertel me wat meer over jezelf! Wie is Arthur Van de Velde?

Wel, naar mijn aanvoelen een beeldhouwer pur sang. Ik geniet ervan uitputtingsslagen te leveren binnen mijn werkproces. Dingen moeten doodgewerkt worden, zo doodgewerkt dat ze soms, heel soms, herboren worden.

Ik probeer een sterk ritme in mijn dagen te brengen. Veel dagen op atelier zien er hetzelfde uit. Niet zo spannend, maar op die manier ben ik uiterst oplettend voor de kleinste veranderingen in mijn werk. Ik probeer analytisch te werk te gaan en distilleer alles wat belangrijk is uit mijn werk.

Wat beschouw je als thuis? (refererend aan het feit dat je net afgestudeerd bent aan de academie in Antwerpen en je beweegt tussen werkruimte/woonruimte/…)

Thuis is voor mij niets anders dan mijn atelier. Ik breng daar het merendeel van mijn dagen door, het kan haast niet anders dan dat zo’n plek als thuis begint aan te voelen. Ik heb het geluk een groot atelier te delen samen met 17 andere kunstenaars, het merendeel afstudeerders van de academie. Dat zorgt voor een goede flow om op voort te bouwen. Ons Atelier heet FAAR (for artists and residents) en is gevestigd in de voormalige brouwerij De Ridder in Deurne Noord op de Turnhoutsebaan.

Hoe ben je terechtgekomen op de academie in Antwerpen? Wat is je traject geweest?

Op mijn 18de ben ik begonnen aan mijn bachelor beeldhouwen in het KASK in Gent. Daar heb ik een bachelor behaald, twee jaar later ben ik begonnen aan de Master beeldhouwen op academie Antwerpen. Daar ben ik vorig academiejaar afgestudeerd.

Wat was het verhaal achter je masterproject? Hoe ben je hier stapsgewijs toe gekomen?

Ik zie mijzelf als een vrij klassieke beeldhouwer. Ik hou mij vooral met steenkappen en metaalbewerking bezig. Toen ik begon aan mijn master was mijn plan dan ook om daarmee door te gaan. ik merkte echter dat het merendeel van mijn tijd besteed werd aan het proberen verplaatsen van gigantische blokken steen of hout. Dus heb ik mij een aantal voertuigen en machines gemaakt om het manipuleren van die zware materialen gemakkelijker te maken.

Deel één van mijn masterproject omvatte het maken van een aanhangwagen. Daarmee ben ik naar Carrara in Italië gereden om nieuwe marmer te kopen. Als tweede deel heb ik eindelijk een boot gemaakt, dat was al lang een droom van mij. Ook hier weer heb ik een aanhangwagen gebouwd en ben ik eerst een eik gaan omdoen om mij kano uit te houwen. De kano was dus een holle boomstam met achteraan een kleine 3,5 pk tweetakt motor die de schroef aandrijft. Deze kano werd ook op een aanhangwagen naast de andere aanhangwagen getoond. Over beide projecten heb ik een korte film gemaakt, die zijn te bekijken op mijn youtubekanaal.

Wat zijn de uitgangspunten van je creatieve werk/proces?

Dat verandert vaak, momenteel ben ik bezig met een database aan beelden op te bouwen. Ik wil heel veel sculpturen rondom mij hebben. Toen ik mijn masterproject aan het afronden was, was ik vooral bezig met een heel praktisch probleem op te lossen: zware stenen en bomen verplaatsen. Ik ben benieuwd wat mij verder nog gaat bezig houden.

Hoe wil je dat mensen reageren/ zich voelen wanneer ze je werk observeren?

Mensen daarin willen beïnvloeden zou pretentieus zijn van mij.

Kan je beschrijven waar je nu mee bezig bent?

Momenteel ben ik een grote plaatstalen maan aan het maken. Ze is ongeveer 1,8m in diameter. Vanaf 5 december wordt ze getoond in galerij Van Campen & Rochtus.

Heb je een favoriete artiest?

Ook dit veranderd van dag tot dag. Momenteel heb ik een prachtig boek uitgeleend van Anselm Kiefer, dus hij staat even bovenaan

Moest je 1 tip kunnen geven aan studenten die nu pas een opleiding beeldende kunst beginnen, wat zou je hen dan meegeven?

Niet teveel nadenken. Gewoon veel maken.

Tell me a bit more about yourself! Who is Arthur Van de Velde?

Well, to me a sculptor pur sang. I enjoy delivering battles of exhaustion within my work process. Things have to be worked to death, so much so that sometimes, they are reborn.

I try to bring a strong rhythm to my days. Many days at the studio look the same. Not so exciting, but that way I am extremely attentive to the smallest changes in my work. I try to be analytical and distill everything important from my work.

What do you consider home? (referring to the fact that you just graduated from the academy in Antwerp and you move between work space/living space/…)

Home for me is nothing else than my studio. I spend most of my days there, it’s almost inevitable that such a place starts to feel like home. I am lucky to share a large studio together with 17 other artists, most of them graduates of the academy. That makes for a good flow to build on. Our Atelier is called FAAR (for artists and residents) and is located in the former brewery De Ridder in Deurne Noord on the Turnhoutsebaan.

How did you end up at the academy in Antwerp? What was your trajectory?

At 18, I started my bachelor sculpture at the KASK in Ghent. There I obtained a bachelor, two years later I started the Master sculpture at the academy of Antwerp. There I graduated last academic year.

What was the story behind your master project? How did you get here step by step?

I see myself as a fairly classical sculptor. I mainly deal with stone cutting and metal working. So when I started my master’s, my plan was to continue with that. however, I found that most of my time was spent trying to move giant blocks of stone or wood. So I made myself some vehicles and machines to make it easier to manipulate those heavy materials.

Part one of my master project involved making a trailer. With that, I drove to Carrara in Italy to buy new marble. In the second part, I finally made a boat, which – for a long time – had been a dream of mine. Again, I built a trailer and first went to turn over an oak tree to carve a canoe out of it. So the canoe was a hollow tree trunk with a small 3.5 hp two-stroke engine driving the propeller at the back. This canoe was also displayed on a trailer next to the other trailer. I made a short film about both projects, which can be viewed on my youtube channel

What are the starting points of your creative work/process?

That changes often, currently I am building a database of sculptures. I want to have lots of sculptures around me. When I was finishing my master project, I was mainly solving a very practical problem: moving heavy stones and trees. I’m curious what else will occupy me.

How do you want people to react/feel when they observe your work?

Wanting to influence people in that matter would be pretentious of me.

Can you describe what you are working on now?

Currently I am making a large sheet steel moon. It is about 1.8m in diameter. From December 5 it will be shown in the gallery Van Campen & Rochtus.

Do you have a favorite artist?

This also changes from day to day. At the moment I have borrowed a beautiful book by Anselm Kiefer, so he is on top for a while

If you could give 1 tip to students who are just starting their fine arts education, what would you tell them?

Don’t think too much. Just create a lot.