Emma

Emma Van Noten

Sint-Joriskerk

Stel jezelf alvast even voor: Wie is Emma Van Noten?

Ik ben een 22 -jarige kunstenaar studerend aan Sint-Lucas.

 Wat beschouw je als thuis? (refererend naar het feit dat je net afgestudeerd bent van Sint-Lucas in Antwerpen en je beweegt tussen werkruimte/woonruimte/…)

Thuis is waar ik inspiratie vind en helemaal mezelf kan zijn. Ik woon officieel in Heist-op-den-berg maar wanneer ik naar ‘thuis’ refereer is het vooral in Antwerpen; waar mijn atelier en mijn kot is.

Wat was het verhaal achter je masterproject?

Voor mijn masterproject pik de draad op waar ik vorig jaar ben geëindigd. Ik maak collages van schilderijen van oude meesters tot een geheel dat op elkaar inspeelt. Vanaf dit beginpunt ga ik verder en vertaal het naar een schilderij in olieverf.

Hoe ben je tot dit project gekomen? Wat is je traject?

Ik heb altijd een fascinatie gehad met de monumentaliteit van schilderijen uit de renaissance en barok.  In het begin van mijn bacheloropleiding schilderde ik vooral dieren, tot ik meer begon te zoeken naar de kern van mijn inspiratie. Deze lag verder dan enkel dieren, hoewel ze soms nog steeds opduiken in mijn werken. Ze staan voor een connectie die ik niet kan maken met mensen, een diepgang die komt uit een soort wederzijds begrip van elkaar als wezen. Na een tijd kwamen de elementen uit de klassieke werken in mijn werk, met nadruk op vrouwelijke figuren en hun sensualiteit. Ook is het spelen met religieuze elementen een groot deel. Deze religieuze symbolen worden uit hun context getrokken tot er een uniek geheel ontstaat dat de originele betekenis ervan op een speelse manier in vraag stelt.

Wat zijn de uitgangspunten van je creatieve werk/proces?

Mijn uitgangspunten zijn de mensen rondom mij, en specifieker de vrouwen naar wie ik opkijk of een dichte connectie mee deel. Vrouwelijkheid is voor mij een onderwerp dat eindeloze facetten heeft om mij te blijven inspireren. Sensualiteit, seksualiteit, een bewustzijn van eigen identiteit… etc. zijn allemaal elementen die terugkomen in mijn schilderijen.

Hoe wil je dat mensen reageren/voelen wanneer ze je werk observeren?

Hoe iemand kunst ervaart is voor elk individu uniek. De ene kijkt naar de complexiteit van de techniek, de ander gaat dan weer eerst zoeken achter een groots concept, enzovoort. Hoe mensen reageren op mijn werk ga ik niet kunnen dicteren. Wat ik wel hoop is dat ik de kijker een kort moment van ontsnapping kan bieden. Al is het bijvoorbeeld via een korte gedachte die getriggerd wordt door een van mijn beelden.

Hoe was het om aan Sint-Lukas te studeren? Heb je misschien een advies voor mensen die nu beginnen?

Ik heb een positieve ervaring achter de rug. Op die 4 jaar tijd dat ik heb gestudeerd heb ik enorm veel bijgeleerd over niet alleen (mijn) kunst, maar ook over mezelf als persoon.

Als ik 1 advies zou meegeven aan iemand die nu begint: Blijf trouw aan jezelf! Het is heel gemakkelijk om te worden meegesleurd in de opinies van verschillende mensen en jezelf hierin te verliezen. Natuurlijk is het belangrijk om kritiek mee te nemen maar pas je eigen werk niet aan voor een ander om iemand anders gelukkig te maken.

Maar hiernaast ook; geniet van de vriendschappen en haal alles eruit.

Kan je beschrijven waar je nu mee bezig bent?

Na mijn bachelorsdiploma heb ik me voor de master ingeschreven op Sint-Lucas die ik dit jaar hoop af te werken.

Heb je een favoriete artiest?

De kunstenaar die me blijft boeien is Artemisia Gentileschi. Haar levensverhaal over hoe ze als vrouwelijke schilder een plek zocht tussen de mannelijke grootmeesters ondanks al haar tegenslagen is heel inspirerend. De problematieken die zij ervaarde in de 17de eeuw zijn nog steeds enorm relevant als vrouwelijke kunstenaar in het heden.

Please introduce yourself: Who is Emma Van Noten?

I am a 22 -year-old artist studying at Sint-Lucas.

 What do you consider home (referring to the fact that you just graduated from Sint-Lucas in Antwerp and are moving between work space/living space/…)?

Home is where I find inspiration and where I can be myself. I officially live in Heist-op-den-berg but when I refer to ‘home’ it’s mainly in Antwerp; where my atelier and my kot is.

What was the story behind your master project?

For my master project I’m picking up where I left off last year. I make collages of paintings by old masters into a whole that interacts with one another. From this starting point, I continue and translate it into oil paintings.

How did you come to this project? What is your trajectory?

I have always had a fascination with the monumentality of Renaissance and Baroque paintings.  In the beginning of my undergraduate studies, I painted mostly animals, until I began to look more for the core of my inspiration. This layed beyond just animals, although they still sometimes show up in my works. They represent a connection that I cannot make with people, a depth that comes from a kind of mutual understanding of each other as beings. After a time, elements from classical works came into my work, with an emphasis on female figures and their sensuality. Also, playing with religious elements is a big part of my work. These religious symbols are pulled out of context until a unique whole emerges that playfully questions their original meaning.

What are the starting points of your creative work/process?

My starting points are the people around me, and more specifically the women I look up to or share a close connection with. Femininity for me is a subject that has endless facets to keep me inspired. Sensuality, sexuality, an awareness of one’s own identity… etc. are all elements that recur in my paintings.

How do you want people to react/feel when they observe your work?

How someone experiences art is unique to each individual. Some people look at the complexity of the technique, others look behind a grand concept, and so on. I’m not going to be able to dictate how people react to my work. What I do hope is that I can offer the viewer a brief moment of escape. Even if it is, for example, through a brief thought triggered by one of my images.

What was it like to study at Sint-Lucas? Do you perhaps have any advice for people starting out now?

I have had a positive experience. In the 4 years that I studied, I learned a lot about not only (my) art, but also about myself as a person.

If I would give 1 piece of advice to someone starting now: Stay true to yourself! It’s very easy to get carried away by the opinions of different people and to lose yourself in them. Of course it’s important to take criticism on board, but don’t adapt your own work to make someone else happy.

But also; enjoy the friendships and enjoy them to the fullest

Do you have a favorite artist?

The artist who continues to fascinate me is Artemisia Gentileschi. Her life story of how, as a female painter, she sought a place among the male masters despite all her misfortunes is very inspiring. The issues she experienced in the 17th century are still hugely relevant as a female artist in the present.